Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Contact us

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên được thành lập theo Quyết định số 2319/QĐ-ĐHL ngày 15/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm có vị trí tương đương một phòng chức năng của nhà trường. Trung tâm có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động tư vấn việc làm; công tác gắn nhà trường với các doanh nghiệp và cơ quan thực tế; những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập – nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Address : Phòng C104A, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Tel : (028)39400989-180
Fax :
Email : hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn

Please make sure to provide correct email so that we can contact you for support.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.